top of page

"Protected Area Benefits Assessments Tool + (PABAT+)"


[English below] ## Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үр өгөөжийг үнэлэх шинэчилсэн аргачлалын танилцуулга, уулзалт боллоо (PABAT+) ##

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас ТХГН-ын үр өгөөжийг үнэлэх шинэчилсэн аргачлалыг байгаль орчны салбарын байгууллагуудын төлөөлүүдэд танилцуулж, улсын ТХГН-ын хэд хэдэн жишээн дээр үр өгөөжийн үнэлгээ хийлгүүллээ. Шинэчлэгдсэн аргачлал нь экосистемийн үйлчилгээг үнэлэх асуултуудыг оруулж өгсөнөөр онцлог бөгөөд "Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үр өгөөжийг үнэлэх +" гэж нэрлэгдэж байна. Энэхүү аргачлал нь улсын болон орон нутгийн ТХГН-ын үр өгөөжийг үнэлэхэд хэрэглэгдэх юм.

--------------------------------------------------------------- ## The introduction of the "Protected Area Benefits Assessments Tool + (PABAT+)" is introduced and tested at National Protected Area's cases ##

The World Wildlife Fund was introduced the PABAT+ for scientists and conservationist from different environmental organizations and universities at the meeting and tested it on several cases of National Protected Areas. The PABAT+ will be used for PA's assessments in Mongolia.2 views0 comments

Comments


bottom of page