top of page

Хил хязгааргүй алхам төрийн бус байгууллага

#Өнөөдөр ХАМТЫН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МОНИТОРИНГИЙН (ХОБОМ) аргачлалын сургалтыг НҮБХХ-ийн Байгаль орчны засаглал төслийн хүрээнд 2023 онд ХОБОМ хэрэгжүүлэхээр шалгарсан 6 байгууллагад мэдээлэл заавар өгөхөөр сургалт уулзалтыг хийлээ.

0 views0 comments

Comments


bottom of page